Tato turnajová pravidla platí od 1. února 2017.

Pravidla odpovídají turnajovým pravidlům Poker TDA, 2015 verze 1.1 ze dne 30. května 2017. Závěrem jsou také uvedeny příklady uplatnění těchto pravidel v praxi.

 

Mezinárodní turnajová pravidla Poker TDA 

Základní pravidla

1:  Rozhodnutí Floormana

Nejvyšší prioritu v rozhodovacím procesu mají rozhodnutí v nejlepším zájmu hry a spravedlivosti. Neobvyklé okolnosti občas vyžadují, aby čestné a spravedlivé rozhodnutí, mělo přednost před technickými pravidly. Rozhodnutí Floormana je konečné.

2:  Odpovědnost hráčů

Hráči by měli: zkontrolovat svou registraci a umístění u stolu, chránit své karty, jasně a zřetelně projevit své záměry, sledovat děj, vyjádřit se, pokud jsou na tahu, bránit své právo se vyjádřit, držet karty tak, aby byly viditelné, mít žetony správně srovnané, s kartami ve hře zůstat u stolu, oznámit omyl nebo chybné rozhodnutí, vyžadovat “time”, když je to oprávněné, přemístit se mezi stoly bez prodlení, dodržovat zásadu jeden hráč jedny karty, znát pravidla a podřídit se jim, dbát zásad etikety a celkově přispět k řádnému průběhu turnaje.

3:  Oficiální terminologie turnajového pokeru

Oficiální termíny (slovní vyjádření) jsou jednoduché, nezpochybnitelné a časem prověřené pojmy jako: bet, raise, call, fold, check, all-in, complete a pot (pouze v pot limit hrách). Regionální termíny mohou také splnit tuto podmínku. Hráči, kteří jsou na řadě, musí být opatrní v používání gest - např. poklepání na stůl je check. Je na odpovědnosti hráčů projevit své záměry jasně, používání nestandardních termínů nebo gest je na jejich vlastní riziko a může vyústit v jiné rozhodnutí, než hráč zamýšlel. Viz. také pravidla 2 a 42.

4:  Elektronická zařízení a komunikace

Hráči nesmí telefonovat u stolu. Zvonění, hudba apod. by měla být neslyšitelná pro ostatní hráče. Na ostatní typy zařízení a komunikace se vztahují pravidla kasina.

5:  Oficiální jazyk  

Pouze angličtina je platná při hře v USA. V jiných lokalitách stanoví akceptované jazyky kasino.

 

Místa u stolů, rozpadání a vyvažování stolů

6:  Korektní náhodné umístění u stolů

Místa u stolů v turnaji nebo kvalifikačním turnaji jsou přidělována náhodně. Hráč, který začne hrát se správným počtem žetonů na nesprávném místě se přesune na správné místo s aktuálním počtem žetonů.

7:  Náhradníci, pozdní registrace a nový vstup (re-entry)

Náhradníci, hráči s pozdní registrací a re-entry obdrží úplný (startovní) počet žetonů, náhodně posazeni na jakoukoliv pozici, kde budou ihned, kromě pozic mezi “small blind” (malou povinnou sázkou) a buttonem, hrát.

8:  Speciální potřeby

Pomoc pro hráče se zvláštními potřebami bude poskytnuta pokud je to možné.

9:  Rozpadání stolů

Hráči z rozpadeného stolu získají nové umístění u stolu ve dvoukolovém náhodném losování. Mohou získat jakoukoli volnou pozici včetně míst s povinnou sázkou nebo buttonem, kde budou ihned hrát s výjimkou pozic mezi “small blind” (malou povinnou sázkou) a buttonem. Viz. příklady

10:  Vyvažování stolů a zastavování hry

A: Pro hry se společnými kartami (flopem) a mix hry bude přesazen hráč, který má být příští hru na pozici “big blind” (s velkou povinnou sázkou) a to na nejhorší možnou pozici včetně situace, že bude samotný “big blind”, pokud je to možné a to i v případě, že bude “big blind” na této pozici podruhé. Nejhorší pozice není nikdy “small blind”. Ve stud hrách se hráči přesouvají podle pozice (hráč zaujme poslední uvolněné místo u stolu).

B: V mix hrách (např. HORSE), když se hra změní z hold’emu na stud, po posledním rozdání v hold’emu se button posune na následující pozici, jako by se hrál hold’em a zde zůstane zmražen po celou dobu stud hry. Ve stud hře bude přesazen hráč, který by byl “big blind”, pokud by se v této hře hrála hra hold’em. Při změně ze stud hry na hold’em button začíná na pozici, kde byl zmražen.

C: Stůl, ze kterého bude hráč přesunut, bude vybrán podle předem daného postupu.

D: Hra na stole s plným počtem pozic bude zastavena pokud je počet hráčů na stole o 3 nebo více hráčů menší než počet hráčů na stole s největším počtem hráčů. U jiných formátů (např. 6-max nebo turbo) se hra zastaví podle uvážení ředitele turnaje. Turnajový ředitel však nemusí zastavit hru a ta je v tomto případě platná. Postupně v průběhu turnaje budou stoly stále přesněji vyváženy.

 

Poty / Showdown

12:  Deklarace. Řeč karet při showdownu

K určení vítěze musí promluvit karty. Slovní deklarace síly kombinace hráče není při showdownu závazná, ale úmyslné klamání může být penalizováno. Hráči u stolu ať hrající nebo ne, musí upozornit na chyby při čtení karet nebo přidělení potu.

13:  Vyložení karet a stažení vítězných karet

A: Správné vyložení karet na stůl je obojí: 1) vyložit všechny karty na stůl  lícem nahoru a 2) umožnění dealerovi a hráčům karty řádně přečíst. Pod pojmem “Všechny karty” se myslí obě dvě Vaše karty v hold’em hrách, všechny 4 karty v omaze, všech 7 karet v 7karetním studu a  pod.

B: Při showdownu musí hráč chránit svoje karty, když se čeká na jejich přečtení (viz. také pravidlo 60). Pokud hráč nevyloží své karty úplně a následně je zahodí s tím, že vyhrál, dělá to jen a pouze na vlastní riziko. Pokud karty nejsou 100% identifikovatelné a turnajový ředitel rozhodne, že karty nebyly řádně přečteny, nemá hráč nárok na pot. Rozhodnutí ředitele turnaje o tom, zda byly karty správně vyloženy, je konečné.

C: Dealer nesmí stáhnout karty, které jsou správně vyloženy na stůl a očividně vítězí.

14: Platné karty při Showdownu

Zahození nevyložených karet lícem dolů je nečiní neplatnými, hráč může změnit svůj názor a vyložit karty pokud jsou stále 100% identifikovatelné. Karty jsou neplatné v okamžiku, když je dealer vloží do balíčku zbylých karet (muck).

15: Vyložení karet v situacích All-in

Pokud je hráč All-in a jsou dokončeny všechny akce ostatních hráčů, musí všichni hráči vyložit své karty bez odkladu. Žádný hráč, který je all-in nebo doplatil sázky ostatních hráčů, nesmí zahodit karty bez vyložení. Všechny karty ve hře o hlavní nebo vedlejší pot(y) musí být vyloženy a jsou platné. Viz. příklady

16:  Vyložení karet v situacích bez all-in

A: Pokud při vyložení karet (showdown), kdy není žádný hráč all-in, nejsou karty spontánně vykládány nebo zahazovány může turnajový ředitel vynutit pořadí v jakém mají být vyloženy. Hráč, který provedl poslední aktivní akci (sázel, navyšoval) vykládá své karty jako první. 

B: V situaci kdy žádný hráč není all-in a všichni hráči kromě jednoho své karty zahodí bez vyložení, získává pot poslední hráč s kartami a nemusí své karty vyložit.

17: Požadavek na ukázání karet

A: Hráči, kteří již nemají karty při showdownu, nebo kteří své karty zahodili bez vyložení, ztrácí jakékoli právo nebo výsadu požadovat ukázání karet.

B: Pokud při showdownu hráč, který ukazuje karty jako druhý nebo další v pořadí, usoudí, že prohrál, má právo karty zahodit bez nutnosti showdownu.

C: Pokud hráč ukáže, nebo jiný hráč uvidí jeho karty, mají všichni hráči u stolu právo vidět jeho karty. Tzv. Show one - show all. Toto pravidlo platí také na cashgame.

18: Hraní společných karet při showdownu

Pokud hráč chce hrát společné karty na stole (“board”), musí vyložit všechny své karty, aby měl právo na část potu. (viz. pravidlo 13 – A)

19:  Přidělení lichého žetonu

Zásada první, liché žetony budou rozměněny na nejmenší žetony ve hře. A) hry s společnými kartami se 2 nebo více nejvyššími nebo nejnižšími kombinacemi: lichý žeton získává hráč nalevo od buttonu B) stud, razz pokud jsou 2 nebo více nejvyšších nebo nejnižších karet v stud/8: lichý žeton získává hráč s nejvyšší kartou podle symbolu v nejlepší 5karetní kombinaci. C) Hi/Low split: lichý žeton se přidá do Hi části potu D) pokud stejné karty vyhrávají Hi I Low část potu (např. v 2 Omaha/ 8 wheels) je pot rozdělen nejpřesněji jak je to možné. Viz. příklady

20: Vedlejší poty

Každý vedlejší pot bude rozdělen samostatně.

21: Sporné poty

Právo rozporovat dokončenou hru končí začátkem nové hry (viz. pravidlo 22). Pokud hra skončí v průběhu přestávky, končí právo rozporovat hru po 1 minutě od přidělení potu.

 

Základní postupy

22: Nová hra a nové limity

Nový level nebude oznámen dříve, než doběhne čas předchozího levelu do nuly. Nový level platí pro příští hru. Hra začíná prvním zamícháním, stiskem tlačítka pro míchání karet nebo při změně dealera.

23:  Chip Race a plánované odstranění žetonů nižších hodnot

A: Při plánovaném odstranění žetonů nižších hodnot bude probíhat chip race vždy od pozice č. 1. Každý hráč může obdržet pouze 1 žeton. Hráč nemůže při chip race vypadnout z turnaje, pokud v rámci chip race přijde o poslední žetony, získá 1 žeton nejnižší hodnoty, které zůstávají ve hře.

B: Hráči musí mít své žetony plně viditelné a je doporučeno, aby dohlíželi na průběh chip race.

C: Pokud po chip race má hráč stále v držení žetony, které již byly odebrány, budou tyto žetony vyměněny za žetony ve hře pouze v odpovídající hodnotě. Žetony, které společně nedosáhnou hodnoty nejmenšího žetonu, který je ve hře, budou odstraněny bez náhrady.

24:  Karty a žetony udržovat viditelně, počitatelně a ovladatelně. Výměna žetonů dle uvážení

A: Hráči mají nárok na přiměřený odhad počtu žetonů ostatních hráčů, proto by žetony měly být udržovány ve sloupcích a v počitatelném stavu. TDA doporučuje sloupce 20 žetonů konkrétní hodnoty jako standard. Žetony nejvyšší hodnoty musí být viditelné a identifikovatelné vždy.

B: Turnajový ředitel řídí počet a hodnoty žetonů ve hře a může rozhodnout o odstranění žetonů nižších hodnot dle svého uvážení. Taková výměna žetonů má být oznámena.

C: Hráči musí držet své karty ve hře viditelně po celou dobu.

25: Výměna karet

Výměna karet může být při změně dealera, změně levelu nebo dle předpisů kasina. Hráči nemohou žádat výměnu karet (pokud nejsou viditelně poškozené).

26:  Re-buys

Hráč nemůže vynechat ani jednu hru. Hráč musí vyjádřit zájem o re-buy před začátkem hry a musí jej provést.

27: Time pro hráče

Time pro hráče bude schválen po uplynutí adekvátní doby. Každý hráč turnaje může žádat time. Pokud floorman schválí požadavek, má hráč 50 vteřin na akci. Pokud k akci nedojde, následuje desetivteřinový odpočet. Pokud hráč neprojeví akci ani do konce odpočtu, jsou jeho karty neplatné. Turnajový ředitel může snížit čas pro rozhodnutí a udělat další opatření pro udržení formátu hry a zamezení neustálým prodlením. Viz. také pravidla 2. a 65.

28: Dotáčení karet na boardu

Odkrývání karet které nezasáhly do hry není dovoleno a nesmí být hráči vyžadováno.

 

Přítomnost hráče / oprávnění ke hře

29: Na svém místě

Aby se hráč mohl zúčastnit hry musí být na svém místě nejpozději v okamžiku, když dealer rozdává první kartu na celém stole. Hráči, který nebyl na svém místě, jsou karty odebrány ihned po dokončení úvodního rozdání. Hráč nemá ani právo karty vidět. Jeho případné povinné sázky nebo ante jsou zaplaceny. V případě stud hry platí bring-in, pokud jej měl platit. Hráč musí být na svém místě aby mohl požadovat time pro hráče. “Na svém místě” znamená v dosahu své židle. Toto pravidlo není pobídkou k tomu, aby hráči neseděli na svém místě, když jsou ve hře. Ve stud hrách mohou pravidla kasina v určitých situacích požadovat rozdání dalších karet k již staženým kartám.

30: Být u stolu pokud probíhá hra

Hráči s kartami ve hře (včetně hráčů, kteří jsou all-in nebo jinak dokončili sázky) musí zůstat u stolu, dokud nedojde k showdownu. Opuštění stolu se neslučuje s ochranou Vašich karet a sledování hry a je předmětem postihu.

 

Button / Povinné sázky (Blinds)

31:  Dead Button

V pokerových turnajích se používá dead button.

32: Vyhýbání se povinným sázkám (Blinds)

Hráč, který se úmyslně vyhýbá povinným sázkám při přemístění mezi stoly, obdrží penalizaci. 

33: Button při hře Heads-up

Při heads-up hře má button small blind, dostává kartu jako poslední a má první akci před flopem a poslední při všech ostatní sázecích kolech. Při zahájení hry heads-up může být nutné upravit pozici buttonu a to tak, aby hráč nebyl dvakrát za sebou big blind.

 

Pravidla rozdávání

34: Chybná rozdání (Misdeals)

A: Chybné rozdání (Misdeal) jsou následující, ale ne nutně pouze tyto, situace: 1) 2 nebo více otočených karet v balíčku při úvodním rozdání karet; 2) první karta rozdaná na nesprávnou pozici; 3) karta rozdaná na pozici, která nehraje; 4) nerozdání karet na pozici, která hrát má; 5) ve stud hrách pokud jakákoliv z prvních dvou karet je odhalena chybou dealera; 6) v flop hrách pokud kterákoliv z prvních dvou rozdávaných karet nebo jiné dvě karty jsou odhaleny chybou dealera. Pro draw hry (např. lowball) se použijí pravidla kasina.

B: Hráči mohou být rozdány dvě po sobě jdoucí karty pouze na buttonu.

C: V případě chybného rozdání se provede opakované rozdání: pozice button se nemění, žádní noví hráči se neúčastní a limity zůstávají stejné. Karty jsou rozdány i potrestaným hráčům nebo hráčům, kteří nebyli na svém místě při původním rozdání, ale jsou ihned staženy a nehrají. Pro hráče v trestu se původní a opakované rozdání počítají jako jedna hra, ne dvě.

D: Pokud již proběhla podstatná akce, nelze vyhlásit misdeal. Hra musí proběhnout. (Viz. pravidlo 35)

35: Podstatná akce

Podstatná akce je buď A) jakékoliv 2 akce, kdy alespoň jedna přidává žetony do potu (tedy jakékoliv dvě akce s výjimkou dvou akcí check nebo fold) nebo B) jakákoliv kombinace 3 akcí (check, bet, raise, call, fold). Viz. také pravidla 34 – D a 40 – B.

36: Čtyři karty na flopu a předčasně rozdané karty

Pokud jsou na flopu 4 a ne 3 karty, odhalené či nikoli, bude zavolán floorman. Dealer poté zamíchá tyto 4 karty lícem dolů a floorman pak náhodně vybere jednu, která se stane příští spálenou kartou. Zbylé tři karty tvoří flop. Pro predčasně rozdané karty se použije doporučený postup 5.

 

Hra: Sázky a navyšování

37: Metody sázení: slovní a pomocí žetonů

A: Sázky jsou určeny slovním vyjádřením a/nebo vložením žetonů. Pokud hráč udělá obojí, to co udělá dříve, definuje sázku. Pokud udělá obojí současně pak jasné a zřejmé slovní vyjádření má přednost, jinak platí žetony.

B: Slovní vyjádření mohou být obecné (“call”, “raise”), nebo pouze určením množství žetonů (“jeden tisíc”) nebo obojí (“raise jeden tisíc”).

C: Pro všechna pravidla sázení má slovní určení pouhého množství žetonů stejný význam jako vsazení stejného množství žetonů bez slovní deklarace. Příklad: prohlášení “dvěstě” je stejné jako vložení žetonů v souhrné hodnotě 200 bez slovního vyjádření.

38: Hra, když jste na řadě

A: Hráč musí hrát, když je na řadě, slovně a/nebo vložením žetonů. Vaše akce pokud jste na řadě je závazná a pokud sázíte tak žetony se stávají součástí potu.

B: Hráč musí počkat na jasné vyjádření velikosti sázky předcházející hráče. Příklad: NLHE, Hráč A řekne  “raise” a hráč B rychle zahodí. Hráč B musí počkat než bude jasná velikost navýšení hráče A.

39: Závazné vyjádření, poddorovnání = dorovnání s menším množstvím žetonů (undercalls)

A: Obecné vyjádření (jako “call” nebo “raise”) vás, pokud jste na řadě, zavazuje k úplné akci. Viz. příklady

B: Hráč se dopustí “poddorovnání” (undercalls) tím, že bez předchozí deklarace dorovnání  “call”  slovně vyjádří nebo s pomocí žetonů vloží menší množství než je potřeba na dorovnání. Poddorovnání (undercall) je závazným plným dorovnáním pokud jej hráč učiní, když je na řadě a čelí: 1) libovolné sázce v heads-up hře nebo 2) úvodní sázce v libovolném kole sázek při více hráčích. V ostatních situacích musí situaci vyhodnotit turnajový ředitel. Ve hrách s povinnými sázkami je “big blind” úvodní sázkou prvního kola sázek. Označení hráče, který je “all-in” pomocí značky “All-in” značně snižuje počet situací poddorovnání (Viz. doporučené postupy 1). Toto pravidlo určuje kdy musí hráč dorovnat a kdy podle rozhodnutí turnajového ředitele může nechat propadnout pouze žetony ve výši poddorovnání a zahodit karty.

40: Hra/akce mimo pořadí (Action Out of Turn - OOT)

A: Libovolná akce (“check”, “call”, “raise”) mimo pořadí, tedy pokud nejste na řadě, je předmětem postihu a je závazná pokud se akce pro hráče, který ji učinil nezmění. Akce “check”, “call” nebo “fold” legitimních hráčů nemění akci. Pokud se akce změní, pak akce hráče mimo pořadí není závazná, provedená sázka se mu vrátí a hráč má možnost libovolné akce včetně “call”, “raise” nebo “fold”. Zahození karet “fold” mimo pořadí je závazné.

B: Hráč, který byl vynechán díky akci hráče mimo pořadí musí bránit své právo hrát. Pokud se hráč neprojeví a nedomáhá svýho práva hrát resp. vyjádřit se a proběhne tak mimo pořadí podstatná akce (viz. pravidlo 35) pak tato akce platí. Floorman rozhodne jak se naloží s vynechaným hráčem. Viz. příklady

41: Způsoby dorovnání (call)

Standardní a akceptované formy dorovnání zahrnují: A) slovní vyjádření “call”; B) vložení žetonů rovnající se sázce k dorovnání; C) vložením jednoho žetonu převyšujícím sázku k dorovnání; nebo D) vložením většího počtu žetonů odpovídající sázce k dorovnání podle pravidla více žetonů (pravidlo 46). Vložení jednoho nebo více žetonů v relativně malé hodnotě vůči sázce (např. při sázkách 2000/4000, hráč A vsadí 50000 a hráč B vloží jeden 1000 žeton) je nestandardní, nedoporučované, je předmětem postihu a bude posuzováno turnajovým ředitelem, včetně možnosti povinného plného dorovnání.

42: Způsoby navyšování (raise)

V no-limit nebo pot-limit hrách musí být navýšení provedeno A) vložením celé sázky v jednom pohybu; B) slovním vyjádřením celé sázky před vložením žetonů; nebo C) slovním vyjádřením “raise” před vložením pro přesné dorovnání a následně dokončení navýšení vložerním v jednom pohybu. Pokud hráč v bodě C) napoprvé vloží jiné množství žetonů než je přesné dorovnání, ale méně než odpovídá minimálnímu navýšení, musí provést právě minimální navýšení. Je na odpovědnosti hráče projevit své úmysly jasně a zřetelně.

43: Velikost navýšení

A: Navýšení musí být větší nebo rovno nejvyšší předchozí sázce nebo navýšení v daném kole sázení. Pokud hráč navýší 50% a více z nejvyšší předchozí sázky nebo navýšení, ale méně než je minimální navýšení, musí učinit právě minimální navýšení. U méně než 50% se jedná o dorovnání, pokud nebylo slovně vyjádřeno navýšení (“raise”). Vyjádřit množství slovně nebo vložit stejné množství žetonů je totéž (viz. pravidlo 37-C). Příklad: NLHE, úvodní sázka je 1000, slovní vyjádření 1400 nebo vložení 1400 v žetonech jsou vždy dorovnání (“call”) pokud nebyl slovně vyjádřen záměr navýšit (“raise”). Viz. příklady

B: Vyjádření zájmu navýšit (“raise”) s uvedením velikosti sázky, a bez dalších doplňujících informací, je vždy celková velikost sázky. Příklad: hráč A otevírá sázkou 2000, hráč B hlásí “raise” 8000. Celková sázka je 8000.

44: Možnost dále navyšovat

V no-limit a pot-limit hrách akce all-in v hodnotě menší než je plné navýšení nedává hráči, který se již vyjádřil, možnost dále navyšovat pokud nečelí minimálně plnému navýšení v situaci, kdy je znovu na řadě. Ve hrách limit je požadováno nejméně 50% plného navýšení pro znovu otevření možnosti sázet pro hráče, kteří se již vyjádřili. Viz. přílohy

45: Sázení 1 žetonem vyšší hodnoty

Když hráč čelí sázce nebo povinným sázkám, vhození jednoho žetonu vyšší hodnoty je dorovnání (“call”) pokud nebyl vyjádřen záměr návýšit (“raise”). Pro navýšení s jedním žetonem vyšší hodnoty musí hráč slovně vyjádřit záměr navýšit dříve než se vkládaný žeton dotkne stolu. Pokud je vyjádřen zájem navýšit bez udání velikosti sázky pak hodnota navýšení je maximum dovolené pro danou hodnotu žetonu. Pokud hráč nečelí sázce je vložení 1 žetonu vyšší hodnoty bez předchozího vyjádření sázkou v maximální výši pro daný žeton.

46: Sázení více žetony

Pokud hráč čelí sázce a nevyjádřil zájem navýšit pak vložení více žetonů je dorovnání (“call”) pokud každý s žetonů je potřeba pro dorovnání; tedy odstranění 1 nejmenšího žetonu sníží hodnotu žetonů pod velikost sázky na dorovnání. Příklad: před flopem, povinné sázky 200/400, hráč A zvyšuje na celkově 1200 (navýšení o 800), hráč B vloží dva 1000 žetony bez vyjádření “raise”. Toto je jen dorovnání (“call”) protože odstranění jednoho 1000 žetonu sníží celkovou hodnotu pod hodnotu pro dorovnání (1200). Pokud odstranění nejmenšího žetonu ponechává hodnotu vyšší než je potřebná pro dorovnání je sázka posuzována podle standardní hranice 50% v pravidle 43. Viz. přílohy

47: Sázení s žetony z předchozí sázky

A: Pokud hráč sází, když čelí navýšení, a má již před sebou žetony z předchozí sázky, mohou tyto předchozí žetony ovlivnit zda bude jeho akce posouzena jako dorovnání nebo navýšení. Protože existuje více možností, měl by hráč vyjádřit svou sázku před tím, než vloží nové žetony na ty předchozí.

B: Pokud hráč čelí sázce pak stažení žetonů z předchozí sázky zpět zavazuje hráče k dorovnání nebo navýšení.

48: Počet dovolených navýšení

V no-limit a pot-limit hrách není počet navýšení omezen. V limit hrách platí limit pro navýšení i při heads-up hře, pokud se nejedná o poslední dva hráče v turnaji; použije se limit kasina.

49: Akceptovaná akce

Pokr je hra pozornosti a průběžného sledování. Je na odpovědnosti dorovnávajícího hráče zjistit správnou velikost sázky soupeře před dorovnáním, bez ohledu na to co tvrdí jiní hráči. Pokud dorovnávající požaduje spočítání žetonů, ale dostane špatnou informaci od hráče nebo dealera a tuto dorovná, pak plně akceptoval akci a bude nucen dorovnat správnou výši sázky nebo all-inu. Jako ve všech situacích, může být podle uvážení turnajového ředitele uplatněno pravidlo 1.

50: Velikost potu a sázky pot-limit

A: Hráči mají nárok na spočítání potu pouze v pot-limit hrách. Dealeři nebudou počítat pot ve hrách limit a no-limit.

B: Situace kdy při hře před flopem je na povinné sázce hráč, který nemá dostatek žetonů ani na povinnou sázku a je tedy all-in, neovlivní výpočet maximální sázky v pot-limit. Po flopu jsou sázky založeny na aktuální výši potu.

C: Vyjádření “sázím pot” (“I bet the pot”) není platné v no-limit, ale zavazuje hráče k platné sázce (nejméně minimální sázce) a může být předmětem postihu. Pokud hráč čelí sázce, musí provést platné navýšení.

51: Odsypávání žetonů při sázce nebo navýšení

Dealeři oznámí odsypávání žetonů při sázce nebo navýšení.

52: Nestandardní a nejasné sázení

Hráči užívající pro sázení neoficiálních termínů a gest je používají na své vlastní riziko. Mohou být interpretovány jinak než hráč zamýšlel. A také, pokud deklarovaná sázka může mít více výkladů, pak bude zvolena nejnižší hodnota. Příklad: NLHE, povinné sázky 200/400, hráč prohlásí: “sázím pět”. Je nejasné zda “pět” znamená “500” nebo “5000”, sázka je tedy 500. Viz. také pravidla 2, 3 a 42. Viz. příklady

53: Nestandardní složení karet

Kdykoli před koncem posledního kola sázek je složení karet, když jste na řadě a nečelíte sázce, (př.: čelíte akci check nebo jste první na akci po flopu) nebo složení karet mimo pozici závazným složením karet a je předmětem postihu.

54: Podmíněná vyjádření

Podmíněná vyjádření o budoucí akci jsou nestandardní a důrazně se nedoporučují. Podle uvážení turnajového ředitele mohou být závazná nebo penalizovaná. Příklad: “jestliže – pak” vyjádření jako “Jestliže vsadíš já navýším”.

55: Spočítání žetonů soupeře

Hráči mají nárok na přiměřený odhad hodnoty soupeřových žetonů (pravidlo 24). Hráč může požadovat přesnější spočítání pokud je na řadě a čelí sázce all-in. Hráč, který je all-in, nemusí své žetony spočítat. Na vyžádání je spočítá dealer nebo floorman. Platí akceptovaná akce (viz. pravidlo 49). Pravidlo o viditelnosti a počitatelnosti žetonů hráče (Pravidlo 24) velmi pomáhá přesnosti v počítání.

56: Přeplácení v očekávání drobných

Sázení nemá sloužit k rozměňování žetonů. Vložení většího množství než je zamýšlená sázka může splést kohokoli u stolu. U všech žetonů vložených hráčem bez předchozího vyjádření, hráč riskuje, že budou počítány jako součást sázky. Příklad: Úvodní sázka je 325 na hráče A a ten bez vyjádření vkládá 525 (jeden 500 a jeden 25 žeton) a očekává vrácení 200 zpět. Tato situace je ale navýšením na 650 podle pravidla sázení více žetony (Pravidlo 46).

57: All-In s žetony nalezenými dodatečně

Pokud hráč A hraje all-in a následně, až soupeř dorovná, nalezne skrytý žeton nebo žetony, rozhodne turnajový ředitel zda žetony nalezené dodatečně jsou součástí akceptované akce (Pravidlo 49). Pokud nebudou součástí akce a hráč A vyhraje nezíská za tyto žetony odpovídající výhru. Pokud hráč A prohraje nemusí být zachráněn těmito žetony a turnajový ředitel je může přidělit vítězi, který hráče A dorovnal.

 

Hra - ostatní

58: žetony mimo dohled a při přesunu

Hráč nesmí držet nebo přenášet žetony způsobem kdy žetony nebudou viditelné. Hráči, který tak učiní, propadnou tyto skryté žetony a může být vyloučen z turnaje. Propadlé žetony budou odstraněny ze hry. Asociace doporučuje aby kasino poskytovalo přihrádky nebo sáčky pro přesun žetonů, pokud jsou zapotřebí.

59: Nalezené ztracené žetony

Nalezené ztracené žetony budou odstraněny ze hry a vráceny kasinu.

60: Náhodně stažené a nejasné karty

Hráč musí chránit své karty po celou dobu, včetně showdownu, kdy čeká až budou karty vyhodnoceny.

Pokud dealer omylem hráči karty stáhne nebo když karty není možné podle mínění turnajového ředitele 100% identifikovat nemá hráč nárok na opravu ani nárok získat žetony hráče, který jej dorovnal. Pokud hráč učinil sázku (“bet” nebo “raise”), která nebyla dorovnána, pak mu budou přebývající (nedorovnané) žetony vráceny. Pokud k situaci došlo, ale karty jsou identifikovatelné, pak zůstávají ve hře.

61: Neplatné karty a zahazování ve stud hrách

Ve stud hrách hráč, který čelí akci a zvedne ze stolu karty otočené lícem nahoru, své karty učiní neplatnými. Správné zahození ve stud hrách je otočení všech karet lícem dolů a jejich posunutí k dealerovi.

 

Etiketa a postihy

62: Neprozrazovat a nekomentovat

Hráč musí vždy chránit ostatní hráče v turnaji. Proto hráči, ať už hrají nebo nikoli, nesmí:

  1. Prozrazovat zahozené nebo stále ještě hrající karty
  2. Kdykoli radit nebo kritizovat hru
  3. Číst karty, které nebyly vyloženy

Platí jeden hráč jedny karty. Kromě jiného toto pravidlo zapovídá ukazování karet nebo probírání strategie s jiným hráčem, rádcem nebo přihlížejícím.

63: Odhalení karet a správné zahození karet

Hráč, který odhalí své karty dokud probíhá akce může být penalizován, ale jeho karty hrají. Penalizace začíná po skončení aktuální hry. Při zahazování karet, karty mají být posunuty po stolu k dealerovi lícem dolů a né záměrně odhaleny nebo odhozeny vysokým obloukem (a la helikoptéra). Viz. také pravidlo 61.

64: Etická hra

Pokr je individuální hra. “Soft play” bude potrestán, což může představovat propadnutí žetonů a/nebo diskvalifikaci. “Chip dumping” a jiné formy spolupráce vedou k diskvalifikaci.

65: Porušování etikety

Opakované porušování etikety bude penalizováno. Příkladem, né vymezujícím, mohou být: neustálé zdržování hry, zbytečné dotýkání se karet nebo žetonů soupeře, neustálé hraní mimo pozici, sázení mimo dosah dealera, hrubé chování, nadměrné mluvení.

66: Napomenutí, postihy a diskvalifikace

A: K možným způsobům postihu patří: slovní napomenutí, zákaz hry na jednu nebo více her, zákaz hry na jedno nebo více kol nebo diskvalifikace. V případě postihu v podobě zákazu hry pro daný počet kol bude postih počítán jako zákaz hrát počet her odpovídající součinu počtu hráčů u stolu (včetně postihovaného hráče) v okamžiku postihu a daného počtu kol. Opakované porušování je předmětem vzrůstajících postihů. Hráči, kteří jsou mimo stůl nebo v rámci postihu nehrají, mohou být hrazením povinných sázek a ante vyřazeni z turnaje.

B: Předmětem postihu může být pokud hráč odhalí kartu při probíhající akci, zahodí kartu ze stolu, poruší pravidlo jeden hráč jedny karty nebo v podobných případech. Předmětem postihu je “soft play”, nadávky, hrubé chování nebo podvádění.

C: Hráč s postihem nesmí být u stolu. Karty jsou mu rozdávány, jeho povinné sázky a ante jsou hrazeny a karty odebrány ihned po úvodním rozdání. Ve stud hrách pokud je hráči rozdána karta vyžadující zaplacení bring-in bude bring-in uhrazen.

D: Žetony diskvalifikovaného hráče budou odstraněny ze hry.

 

Příklady 

 

Pravidlo 9: Rozpadání stolů, 2kolový náhodný postup

Dvoukolový náhodný postup zaručuje, že není žádná preference v přidělování nových pozic u stolů. Příklad: 1) floorman ukáže hráčům u stolu, který se rozpadá, karty nových pozic a zamíchá je lícem dolů a utvoří z nich hromádku. 1) Dealer poté rozdá každému hráči jednu hrací kartu lícem nahoru. Karty pozic jsou pak postupně rozdávány hráčům v pořadí podle nejvyšší karty včetně pořadí symbolů, první je přidělena nejvyšší kartě.

 

Pravidlo 15: Otočené karty v All-in situacích.

“Všechny karty bodou bez prodlení vyloženy, pokud je hráč All-in a všechny akce ostatních hráčů již byly dokončeny”.

Toto pravidlo znamená, že všechny karty všech hráčů ve hře budou odhaleny najednou, když alespoň jeden hráč je All-in a ostatní hráči již nemají možnost dále sázet. Nečekejte s otočením karet na showdown; nečekejte na rozdělení vedlejších potů, když jste all-in a hrajete pouze o hlavní pot; pokud je dokončeno sázení na jakékoliv kartě před showdownem, otočte karty a až poté budou rozdány zbývající karty. 

Příklad 1. NLHE. Zbývají dva hráči. Na turnu hráč A (s menším stackem) sází All-in a je dorovnán hráčem B. V tomto okamžiku otočí oba hráči své karty, poté se spálí karta a rozdá river a následuje čtení karet.

Příklad 2. NLHE. Zbývají tři hráči.

Před flopem hráč A (nejmenší stack) sází All-in a je dorovnán oběma hráči B a C. V tomto okamžiku se karty neotáčí protože hráči B a C mají stále žetony a je možná další akce.

Na flopu jsou oba hráči B a C check, sázení je stále možné a karty se zatím neotáčí.

Na turnu hráč B sází All-in a hráč C dorovná. Karty všech hráčů (A, B i C) se teď otočí, protože již není možné další sázení. Spálíme kartu a vyložíme river, pokračujeme showdown. Nejdříve přidělíme vedlejší pot mezi hráči B a C, pak teprve hlavní pot. Poznámka: neotáčejte karty hráče A lícem dolů dříve než přidělíte vedlejší pot hráčů B a C.

Příklad 3. NLHE. Zbývají tři hráči.

Před flopem hráč A (nejmenší stack) hraje 700 All-in a je dorovnán oběma hráči B a C, kterým každému zbývá ještě nekolik tisíc. Karty se nyní neotáčí, protože oba hráči mají ještě žetony a možnost sázet v dalších kolech sázení.

Na flopu jsou oba hráči B a C check, sázení je stále možné takže se karty stále neotáčí.

Na turnu B vsadí 1000 a C dorovná. Protože oba hráči B a C mají stále žetony a ještě zbývá vyložit river sázení je stále možné a karty se neotáčí.

Na riveru jsou oba hráči B a C check. Všechny karty hráčů (A, B a C) se otočí protože sázení je ukončeno a provádí se showdown. Nejdříve je nutno přidělit vedlejší 2000 pot mezi hráče B a C, následně se přidělí hlavní pot. Poznámka: neotáčejte karty hráče A lícem dolů před udělením vedlejšího potu mezi hráči B a C.

 

Pravidlo 17: Požadavky na ukázání karet

Příklad 1: NLHE. Ve hře zbývají 3 hráči. Na riveru se nesázelo a žádný z hráčů není All-in. Při showdownu hráč A zahodí své karty lícem dolů a dealer je dá do mucku. B vyloží své karty, má trips. C zahodí své karty lícem dolů. B může požádat o otočení karet hráče C protože vyložil své karty, ale požadavek je na posouzení turnajového ředitele. B nemá nespochybnitelné právo vidět karty hráče C, protože se na riveru nesázelo a B tak nezaplatil za otočení karet soupeře. Ani A ani C nemohou požádat o otočen karet soupeře protože nyvyložili své karty ani si je neponechali.

Příklad 2: NLHE. Ve hře zbývají 4 hráči. Na riveru hráč A vsadí 1000, B dorovná, C zvyšuje na 5000, a D, A, a B všichni dorovnají. Zádný hráč není All-in. B vyloži svoje karty, má trips. D okamžitě zahazuje své karty a dealer jeho karty dá do mucku. C chce zahodit své karty lícem dolů. Oba hráči A i B mají nezcizitelné právo vidět karty hráče C protože 1) zaplatili aby je viděli, C byl posledním agresorem na riveru a 2) oba hráči A i B si ponechali své karty. Hráč D, který také dorovnal hráče C, se vzdal svého práva vidět karty hráče C, když zahodil své karty bez vyložení. Všechny ostatní požadavky na ukázání karet jsou na posouzení turnajového ředitele, např. pokud by hráč B chtěl vidět karty hráče A (karty jiného dorovnávajícího).

 

Pravidlo 19: Přidělení lichého žetonu.

"F: Když karty mají stejnou hodnotu (např. wheel v Omaha/8) bude pot rozdělen rovnoměrně, jak je to jen možné."

Příklad 1: Omaha High/Low dělení potu (split). Dva hráči vyhrají hi i low s kartami 2-3-4-5-6 mimo barvu. Hráč A má 2-3-4-5-6s. Hráč B má 2-3-4-5-6c. Pot obsahuje celkem 66 žetonů po rozměnění na nejmenší hodnotu. Správný způsob rozdělení potu: rovnoměrně jak jen je to možné; 33 pro hráče A a 33 pro B. Špatný způsob rozdělení: Rozdělíme celý pot na 33 pro high a 33 pro low. Poté dáme A lichý žeton z hi potu díky vyšší kartě dle symbolu (6s) a stejně také lichý žeton z low potu. Hráč A by získal 34 a hráč B 32 žetonů.

Příklad 2: 7-Card Stud High/Low dělění potu (split). Dva hráči vyhrají hi i low pot s kartou 2-3-4-5-6. A má 2-3-4-5-6s. B má 2-3-4-5-6c. A má vyšší kartu podle symbolu (6s). Pot obsahuje celkem 66 žetonů po rozměnění na nejmenší hodnotu. Správný způsob rozdělení potu: rovnoměrně jak jen je to možné; 33 pro hráče A a 33 pro B. Špatný způsob rozdělení: viz. příklad 1

 

Pravidlo 39: Závazná vyjádření, poddorovnání = dorovnání s menším množstvím žetonů (undercalls)

Příklad 1: NLHE, povinné sázky 1000-2000. Po flopu A sází 2000, B zvyšuje na 8000, C vloží bez vyjádření 2000. Hráč C poddorovnal sázku hráče B. Podle pravidla 39-B, protože B nesázel jako první (hráč A sázel první) a ve hře je stále více hráčů, je na posouzení turnajového ředitele zda hráč C musí doplatit sázku v plné výši nebo se vzdát 2000 poddorovnání a zahodit karty.

Příklad 2: NLHE, povinné sázky 1000-2000. Po flopu zbývají 4 hráči. Hráč A sází 8000, hráč B bez vyjádření vloží 2000. Podle pravidla 39-B, hráč B poddorovnal úvodní sázku a musí dorovnat plnou výši sázky, tj. 8000.

Příklad 3: NLHE, povinné sázky 1000-2000. Po flopu hráč A jako první sází 2000, hráč B navyšuje na 8000, hráč C hlásí “call”. Podle pravidla 39-A, hráč C učinil obecné slovní vyjádření “call”, když byl na řadě. C musí dorovnat plnou výši sázky hráče B, tedy 8000.

 

Pravidlo 40-B: Podstatná akce mimo pořadí (Substantial Action Out of Turn (OOT)).

"Hráč, který byl vynechán díky akci hráče mimo pořadí musí bránit své právo hrát. Pokud se hráč neprojeví a nedomáhá svýho práva hrát resp. vyjádřit se a proběhne tak mimo pořadí podstatná akce (viz. pravidlo 35) pak tato akce platí. Floorman rozhodne jak se naloží s vynechaným hráčem."

Příklad 1: NLHE, povinné sázky 100-200. Hráč na UTG (pozice 3) zvyšuje na 600. Hráč na pozici 4 je vynechán, když hráč na pozici 5 dorovná 600 mimo pořadí. Hráč na pozici 6 chvíli zvažuje akci a zahodí karty. Ve hře byli zapojení dva hráči s žetony po hráči na pozici 4. Akce dvou hráčů s žetony jsou podstatnou akcí (pravidlo 35). Také hráč na pozici 4 měl dostatek času se ozvat a upozornit dealera, že byl přeskočen. Dorovnání mimo pozici hráčem na pozici 5 je nyní, díky podstatné akci mimo pořadí, závazné. I zahození karet mimo pořadí hráčem na pozici 6 je závazné (pravidlo 53). O osudu karet hráče na pozici 4 musí rozhodnout floorman.

Příklad 2: NLHE, povinné sázky 100-200. Ve hře na turnu zbývají tři hráči. Když dealer vyloží turn, hráč na UTG (pozice 3) sází 600. Hráč na pozici 4 je vynechán, když hráč na pozici 5 je check a hráč na pozici 6 dorovnává 600 mimo pořadí. O osudu karet hráče na pozici 4 musí rozhodnout floorman.

 

Pravidlo 43: Nejvyšší předchozí sázka nebo navýšení v aktuální kole sázek

Znamená největší přídavnou resp. navyšující akci nebo poslední regulérní navýšení předchozím sázejícím v aktuálním kole sázek. Aktuální kolo sázek je současná “ulice” - “před flopem”, “na flopu”, “na turnu”, “na riveru” ve hrách se společnými kartami nebo 3., 4., 5., 6., 7. ulice v 7card-stud, atd.

Příklad 1: NLHE, povinné sázky 100-200. Po flopu, hráč A otevírá sázkou 600. Hráč B zvyšuje o 1000 na 1600. Hráč C dále zvyšuje o 2000 na 3600. Pokud hráč D chce navýšit, musí navýšit minimálně o “nejvyšší předchozí sázku nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, což je navýšení hráče C o 2000. Takže hráč D musí dále navýšit minimálně o 2000 tedy na 5600. Všimněte si, že minimální navýšení pro hráč D není 3600 (celá sázka hráče C), ale pouze 2000 – tedy přídavek k navýšení hráče C.

Příklad 2: NLHE, povinné sázky 50-100. Před flopem, hráč A na UTG jde All-in se 150 žetony (navýšení sázky o 50). Takže máme povinnou sázku 100 a akci All-in, která zvyšuje o 50. Co je větší? Sázka 100 je stále “nejvyšší předchozí sázka nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, takže pokud chce hráč B navýšit více, musí zvýšit minimálně o 100 na celkovou sázku 250.

Příklad 3: NLHE, povinné sázky 100-200. Na turnu hráč A sází 300. Hráč B vloží dva 500 žetony, celkem tedy 1000 (navýšení 700). Pro hráč C je to 1000 na dorovnání. Pokud chce hráč C navýšit, musí to být alespoň o “nejvyšší předchozí sázku nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, což je navýšení hráče B o 700. Takže minimální navýšení pro hráče C je 700 na celkem 1700. Všimněte si, že jeho minimální navýšení není 1000, tedy celková sázka hráče B.

Příklad 4-A: NLHE, povinné sázky 25-50. Hráč A zvyšuje o 75 na celkem 125. Poznámka: sázka celkem 125 = 50 (velká povinná sázka) plus navýšení 75. Velikost dalšího navýšení na této ulici musí být nejméně “nejvyšší předchozí sázka nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, což je 75. Hráč B nyní zvyšuje o minimum (75) na celkem 200. Hráč C znovu navýší o 300 na celkovou sázku 500. Nyní máme sázku 50, dvě navýšení o 75 a navýšení o 300 na celkem 500. Pokud chce hráč D dále navýšit, navýšení musí být minimálně “nejvyšší předchozí sázka nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, což je nyní 300. Takže hráč D musí navýšit nejméně o 300 na celkem 800.

Příklad 4-B: Stejná situace jako příklad 4-A. Sázka na hráče D je opět 500, ale s tím, že bylo pouze jedno navýšení o 450 hráčem A a hráči B i C pouze dorovnali. Takže máme povinnou sázku 50 a navýšení o 450. Navýšení musí být nejméně o “nejvyšší předchozí sázku nebo navýšení v aktuálním kole sázek”, což je navýšení o 450 hráče A. Takže pro hráče D je to 500 na dorovnání, a pokud by chtěl dále navýšovat musel by navýšit nejméně o 450 na celkovou sázku 950 nebo více.

 

Pravidlo 44: Možnost dále navyšovat

Příklad 1. Série malých sázek All-in, které dají plné navýšení a tak znovu otevřou možnost sázet:

NLHE, povinné sázky 50-100. Po flopu, hráč A otevírá minimální sázkou 100.

B sází All-in celkem 125. C dorovná 125,

D sází All-in celkem 200 a E dorovná 200.

Akce se vrací k hráči A, který čelí celkovému navýšení o 100. Protože 100 je plné navýšení, má hráč A možnost znovu sázet a může tedy složit karty, dorovnat nebo navýšit. Poznamenejme, že ani navýšení hráče B o 25 ani navýšení hráče D o 75 nejsou samy o sobě plným navýšením, ale společně dávájí plné navýšení a znovu otevírají sázení pro hráče, který čelí alespoň plnému navýšení, když je znovu na řadě.

Příklad 1-A: Na konci příkladu 1 výše, hráč A dorovná celkovou sázku 200 (dalších 100 pro něj). Nyní je na řadě hráč C, který čelí navýšení o 75. Hráč C dříve dorovnal sázku 125 a nyní čelí sázce 200 (navýšení o 75). Protože 75 není plné navýšení, možnost sázení pro hráče C se neotevírá a C může pouze dorovnat nabo zahodit karty, ale nemůže navýšit.

Příklad 1-B: Na konci příkladu 1 výše, hráč A zvyšuje o minimum (100) na celkem 300 pro C. Hráč C již dříve dorovnal 125 a má tedy dalších 175 na dorovnání. Jelikož se hráč C již vyjadřoval a nyní “čelí alespoň plnému navýšení”, je pro něj znovu otevřena možnost sázet a může tedy složit karty, dorovnat nebo dále navyšovat.

Příklad 2. Malý stack All-in, 2 scénáře.
NLHE, povinné sázky 2000-4000. Před flopem A dorovná BB a vloží 4000. B zahazuje a C vsadí 7500 All-in (přídavek 3500 nad 4000 BB). Všichni dokola zahodí až k hráči na malé povinné sázce (SB), který také zahodí.

Příklad 2-A. Pro hráče na velké povinné sázce (BB), který zatím neučinil akci v rámci option,  je to 3500 navýšení. Hráč na BB může zahodit, doplatit 3500 nebo navýšit o minimálně 4000 na celkovou sázku 11 500. BB dorovná a nyní je to 3500 navýšení pro hráče A. Hráč A již měl akci a nyní čelí navýšení o 3500 což není plné navýšení. Proto hráč A může buď zahodit nebo dorovnat navýšení 3500. Nemůže navyšovat protože nečelí “alespoň plnému navýšení, když je opět na řadě”.

Příklad 2-B. Hráč na BB zvyšuje o minimum (4000) na celkovou sázku 11 500. Nyní hráč A čelí navýšení 7500 a protože 7500 je více než minimální plné navýšení, otevírá se hráči A možnost znovu sázet a může tedy složit karty, dorovnat nebo i navyšovat.

 

Pravidlo 46: Sázení více žetony

“Pokud hráč čelí sázce a nevyjádřil zájem navýšit pak vložení více žetonů je dorovnání (“call”) pokud každý s žetonů je potřeba pro dorovnání; tedy odstranění 1 nejmenšího žetonu sníží hodnotu žetonů pod velikost sázky na dorovnání… Pokud odstranění nejmenšího žetonu ponechává hodnotu vyšší než je potřebná pro dorovnání je sázka posuzována podle standardní hranice 50% v pravidle 43.”

Příklad 1: Neexistuje možnost odstranit jeden žeton, aby zůstala plná výše pro dorovnání.

1-A: Hráč A otevírá po flopu 1200, hráč B bez slovního vyjádření vloží dva 1000 žetony. Toto je dorovnání, protože žádný žeton nelze odstranit, aby zůstalo minimálně 1200.

1-B: NLHE, povinné sázky 250-500. Před flopem hráč na UTG zvyšuje o 600 na 1100. Hráč na pozici UTG+1 bez slovního vyjádření vloží jeden 500 a jeden 1000 žeton. Toto je dorovnání protože ani 500 žeton ani 1000 žeton nelze odstranit, aby zůstalo minimálně 1100.

Příklad 2: Stejně jako v 1-B výše, ale hráč UTG+1 vloží jeden 1000 žeton a pět 100 žetonů bez slovního vyjádření. Čtyři 100 žetony lze odstranit, aby stále zůstalo 1100 pro dorovnání. Proto bude tato sitauce posuzována podle pravidla 41. Minimální navýšení je o 600. 50% z 600 je 300. Proto, když hráč UTG+1 vloží tímto způsobem 1400 nebo více, bude muset učinit plné navýšení, celkem tedy 1700. Protože hráč UTG+1 vložil v tomto příkladě 1500, jedná se o navýšení.

Příklad 3: Stejně jako příklad 2 výše s tím, že hráč UTG+1 vloží jeden 1000 žeton a tři 100 žetony bez slovního vyjádření. Dva 100 žetony lze odstranit, aby stále zůstalo 1100 na dorovnání, proto bude tato situace posuzována podle pravidla 41. Protože hráč nevložil dostatečné množství žetonů aby nyvýšení bylo alespoň 50% minimálního navýšení je tato sázka dorovnáním a přebývajících 200 je vráceno hráči zpět.

 

Pravidlo 52: Nestandardní a nejasné sázení

“A také, pokud deklarovaná sázka může mít více výkladů, pak bude zvolena nejnižší hodnota.”

Pokud má vyjáření sázky technicky více možných hodnot může turnajový ředitel zvážit, která hodnota je nejvíce smysluplná a v nejlepším zájmu hry. Rozhodující faktory mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny, na úvahy jako: 1) zvolit minimální hodnotu pro prosazení kázně v sázení; 2) předcházející velikosti navýšení; 3) velikost sázek v poměru k aktuální výši potu.

Příklad 1: NLHE povinné sázky 75-150. Hráči  A a B jsou na povinných sázkách (SB / BB). Hráči C, D a E dorovnají BB 150. V potu je nyní 675. Hráč F řekne “Zvyšuji, 5”, pak pomalu vezme 5000 žeton a posune jej vpřed. Slovní vyjádření předcházelo vložení žetonů, takže vyjádření “5” určuje sázku. Předchozí sázky byly ve stovkách a velikost potu je jen o málo vyšší než 500. Přestože obě varianty 500 a 5000 jsou technicky možné, 500 je blíže ve vztahu k předchozím sázkám a velikosti potu a jako nižší varianta klade důraz na kázeň hráčů při sázení.

Příklad 2: NLHE povinné sázky 75-150. Před flopem je v potu 3200. Po flopu hráč A otevírá hru sázkou 2000. Hráči C, D a E dorovají. Nyní je v potu 11 200. Na turnu hráč A řekne “sázím, 5”, pak vloží 5000 žeton. Protože obě varianty 500 a 5000 jsou technicky možné sázky, 5000 je blíže ve vztahu k předchozím sázkám (které byly v násobcích 1000) a velikost potu 11 200 je více než dvojnásobek maximální hodnoty sázka hráče A. Jak již bylo řečeno, je na posouzení turnajového ředitele, zda je v nejlepším zájmu hry klást důraz na kázeň při sázení a tak rozhodnout, že sázka je pouze 500.

 

TDA rules used by permission of the Poker TDA, Copyright 2017, http://www.pokertda.com, All rights reserved.